xora pl

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem naszego serwisu.

Definicje

 • Serwis - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Platforma - odnosi się do zestawu API i usług (takich jak treść), które umożliwiają innym, w tym twórcom aplikacji i operatorom stron internetowych, otrzymywanie danych od Serwisu lub przesyłanie danych do Serwisu.
 • Informacje - oznacza wszystkie informacje, zdarzenie, bądź czynności wykonane przez Użytkowników oraz inne osoby które nie są Użytkownikami Serwisu.
 • Treści - oznacza wszystko, co Użytkownicy publikują na forum lub w komentarzach, co nie mieści się w pojęciu "Informacje".
 • Dane lub Dane Użytkowników lub Dane Użytkownika - odnosi się do wszelkich danych, w tym zawartości lub informacji Użytkownika, które Użytkownik i inne osoby mogą uzyskać z Serwisu lub przesłać do Serwisu za pośrednictwem Platformy.
 • Post - oznacza publikację na forum lub inną treść w ramach korzystania z Serwisu.
 • Korzystanie - oznacza wykorzystywanie, modyfikowanie, publikowanie i działania pochodne.
 • Aktywny Zarejestrowany Użytkownik - odnosi się do Użytkownika, który zalogował się do Serwisu przynajmniej raz w ciągu ostatnich 90 dni.
 • Użytkownik - oznacza osobę, która posiada swoje dane w Serwisie lub wykorzystuje jego funkcje.
 • Aplikacja - odnosi się do wszelkich aplikacji i witryn, które korzystają z Platformy lub uzyskują do niej dostęp, a także wszystko inne, co odbiera lub odbierało dane od Platformy. W przypadku zaprzestania dostępu do Platformy i nieusunięcia danych termin "Aplikacja" obowiązuje do czasu usunięcia danych.
 • Portfel - suma wpłat pieniężnych (oraz środków bonusowych) jakich Użytkownik dokonał na swoje konto w Serwisie.

Udostępnianie treści i danych Użytkowników

Właścicielem wszystkich publikowanych treści i informacji w Serwisie, jest Użytkownik. Oprócz tego:

 • jedynym, pełnoprawnym właścicielem wszystkich Danych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, jest sam Użytkownik.
 • usunięcie Danych odbywa się w sposób podobny do opróżnienia kosza na komputerze. Niemniej jednak, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kopia zapasowa usuniętej zawartości może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie udostępniana innym).
 • Serwis docenia wszelkie propozycje związane ze zmianami oraz z ulepszaniami Serwisu, jakkolwiek Użytkownik przyznaje nam prawo do korzystania z nich, bez obowiązku wypłacania wynagrodzenia za nie, gdyż nie są one obowiązkowe.

Bezpieczeństwo

Serwis dołoży wszelkich starań, aby Serwis był bezpieczny, lecz nie możemy tego zagwarantować. Aby tak było, Użytkownik powinien przyjąć następujące postanowienia:

 • zabronione jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu) w Serwisie.
 • zabronione jest umieszczanie w Serwisie linków i odwołań do innych serwisów internetowych o tematyce nawiązującej do Serwisu.
 • zabronione jest zbieranie treści i danych Użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Serwisu, z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania naszego zezwolenia.
 • zabronione jest prowadzenie w Serwisie bezprawnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych.
 • zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.
 • zabronione jest podejmowania działań, zmierzających do uzyskiwania dostępu do konta innej osoby.
 • niedozwolone jest zastraszanie, bądź atakowanie innych Użytkowników Serwisu.
 • Użytkownik zobowiązany jest stosować się do naszych wskazań i wszystkich praw w przypadku publikowania lub proponowania konkursu, prezentów reklamowych lub loterii ("Promocje") w ramach korzystania z Serwisu.
 • zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów niezgodnych z prawem, mylących, złośliwych lub dyskryminujących.
 • w Serwisie zabrania się wszelkich czynności, które mogły by źle wpłynąć na jego jakość, pracę lub całkowicie zakłócić jego poprawne działanie.
 • zabronione jest próbowanie podżegania niniejszego oświadczenia, próby jego naruszenia oraz wszelkie starania temu ułatwiające.

Rejestracja i bezpieczeństwo w Serwisie

Zakładając konto w Serwisie, Użytkownik podaje e-mail. W trosce o bezpieczeństwo w Serwisie, poniżej przedstawiamy przyjęte przez Użytkowników zobowiązania:

 • zabronione jest używanie fałszywych danych do tworzenia konta, lub tworzenie go dla innej osoby bez wcześniejszego uzyskania jej zgody.
 • w przypadku zablokowania przez Administratora konta, Użytkownik nie może utworzyć nowego, bez wcześniejszego zezwolenia.
 • Użytkownik ma obowiązek dbać o aktualność oraz rzetelność podanych danych przy zakładaniu konta.
 • jeżeli rejestracja w Serwisie nastąpiła za pośrednictwem konta na portalu Facebook, Użytkownik wyraża zgodę na pobranie jego podstawowych danych (z wyjątkiem hasła Użytkownika, które nie jest nigdzie zapisywane, ani pobierane) wraz z adresem e-mail, oraz umieszczenia ich w bazie danych Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikowi poprawnego korzystania z Serwisu.
 • zabronione jest udostępnianie innym osobom hasła, pozwolenia na korzystanie z niego, bądź, wykonywanie innych czynności, które mogły by wpłynąć na bezpieczeństwo w Serwisie.

Ochrona praw innych osób

Szanujemy prawa oraz prywatność innych osób, czego oczekujemy również od samych Użytkowników Serwisu.

 • w Serwisie zabrania się publikowania treści oraz prowadzenia wszelakich działań, które mogą naruszyć prawa innego Użytkownika.
 • Serwis zastrzega sobie prawo, do usunięcia wszystkich treści lub informacji, które są sprzeczne z naszymi zasadami, a wystawione są na "widok" publiczny.
 • jeżeli Użytkownik uzna, że usunięcie treści lub informacji zamieszczonej przez niego było bez bezpodstawne, zapewniamy możliwość odwołania się.
 • jeżeli Użytkownik wielokrotnie naruszy własności intelektualną innych osób, jego konto zostanie zablokowane.
 • w sytuacji gromadzenia informacji i danych od Użytkowników, niezbędne jest: uzyskanie ich zgody, wyraźne przekazanie, że to Użytkownik (a nie Serwis) zbiera ich dane oraz publikacja zasad ochrony prywatności, zawierających omówienie zbieranych informacji oraz sposobu ich wykorzystania.

Wytyczne dotyczące reklamodawców

Dozwolone jest zwracanie się do docelowego grona odbiorców poprzez nabywanie reklam w Serwisie lub w naszej sieci wydawniczej. Poniższe warunki dodatkowe mają zastosowanie w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu (Zamówienie):

 • nie udzielamy gwarancji dotyczącej aktywności, np. ilości uzyskanych kliknięć, wywołanej przez reklamę.
 • nie mamy wpływu na sposób, w jaki generowane są kliknięcia w reklamy Użytkownika. Dysponujemy systemami, których zadaniem jest wykrywanie i filtrowanie określonej aktywności związanej z kliknięciami, ale nie odpowiadamy za oszustwa związane z kliknięciami, kwestie technologiczne i inne nieprawidłowości dotyczące kliknięć, które mogą mieć wpływ na koszt obsługi reklam.
 • Reklamodawca ma prawo wycofać zamówienie za pośrednictwem Serwisu w dowolnej chwili, jednakże koszt zakupu reklamy nie zostaje zwrócony przez Serwis.
 • nasza licencja na obsługę reklamy wygasa wraz z wykonaniem zamówienia. Reklamodawca przyjmuje jednak do wiadomości, że jeżeli Użytkownicy wykonali czynności dotyczące reklamy, może ona pozostać widoczna do czasu usunięcia jej przez nich.
 • zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania reklamy oraz związanych z nią treści i informacji do celów marketingowych i promocyjnych.
 • Reklamodawca zobowiązany jest nie publikować materiałów prasowych i nie udzielać publicznych wypowiedzi dotyczących współpracy z Serwisem, bez uzyskania uprzednio naszego zezwolenia na piśmie.
 • zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia reklamy.
 • w przypadku zamieszczania reklamy w imieniu innej osoby niezbędne jest posiadanie zezwolenia na jej dodanie, co więcej:
  • Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do przyjęcia niniejszego Oświadczenia w imieniu reklamodawcy.
  • Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za naruszenie postanowień niniejszego Oświadczenia w przypadku złamania ich przez reprezentowanego reklamodawcę.

Portfel Użytkownika w Serwisie

 • Użytkownik dokonuje doładowania swojego Portfela korzystając z systemów płatności online (takich jak np. Dotpay).
 • Środki zgromadzone w Portfelu mogą zostać przez Użytkownika wykorzystane na zakup usług, które w danym momencie oferuje Serwis.
 • Środki zgromadzone w Portfelu nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent gotówkowy.
 • Użytkownik może przekazywać swoje środki do innego Użytkownika Serwisu pod warunkiem, iż oboje posiadają aktywne Konto Premium.
 • Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie, dlatego zabronione jest przekazywanie środków pomiędzy własnymi kontami.
 • Serwis nie zwraca niewykorzystanych środków do Użytkownika w żadnej formie.
 • Użytkownik usuwając konto w Serwisie przyjmuje do wiadomości, iż zgromadzone w Portfelu środki zostają bezpowrotnie utracone. Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku usunięcia konta Użytkownika w Serwisie przez Administratora, jeżeli Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.

Wytyczne dotyczące oprogramowania

W przypadku pobrania naszego oprogramowania, np. samodzielnego programu lub wtyczki do przeglądarki, Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie od nas od czasu do czasu usprawnień, aktualizacji i dodatkowych funkcji przez oprogramowanie w celu jego usprawnienia, wzbogacenia lub rozwinięcia w inny sposób.

Poprawki

 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia (poprzez opublikowanie zmiany na stronie ogłoszeń lub poprzez mailing) i zapewnienia możliwości ich skomentowania.
 • w przypadku wprowadzenia zmian w zasadach wspomnianych w niniejszym Oświadczeniu lub wchodzących w jego skład, zastrzegamy sobie prawo do powiadomienia za pośrednictwem środków masowego przekazu bądź wiadomości e-mail.
 • zastrzegamy sobie prawo do zmian z powodów prawnych lub administracyjnych lub w celu sprostowania, po których ogłoszeniu nie będzie możliwości ich skomentowania.
 • dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian stanowi wyraz zaakceptowania zmienionych warunków.

Spory

 • W przypadku roszczeń względem Serwisu, dotyczących wykonywanych działań, treści, bądź informacji publikowanych przez Użytkownika, Użytkownik jest w obowiązku zwolnić nas od strat i wszelkiego rodzaju wydatków (w tym uzasadnionych opłat i kosztów prawnych), dotyczących takiego roszczenia. Pomimo, iż ustanawiamy zasady dotyczące Serwisu, nie mamy możliwości kontrolowania zachowań Użytkowników, dlatego też Serwis nie ponosi odpowiedzialności, za treści i informacje, które są publikowane oraz przesyłane między Użytkownikami Serwisu, oraz wszelkiego rodzaju obraźliwe, nietaktowne, bezprawne oraz budzące inne zastrzeżenia treści i informacje. Również nie ponosimy odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w Serwisie i poza nim.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby Serwis działał prawidłowo, bezbłędnie i bezpiecznie, ale Użytkownik korzysta z niego na własną odpowiedzialność. Udostępniany Serwis w takim stanie, w jakim jest, bez jakiejkolwiek bezpośredniej lub innej gwarancji, w tym domniemanej gwarancji zbywalności, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Nie gwarantujemy, że Serwis zawsze będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że zawsze będzie działał bez zakłóceń, opóźnień i nieprawidłowości. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czynności, informacje i dane stron trzecich. Użytkownik zwalnia nas, naszych dyrektorów, przedstawicieli, pracowników i agentów od wszelkiej odpowiedzialności za roszczenia i szkody jawne lub ukryte wynikające lub związane z jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi wobec stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika zysków lub inne konsekwencje szczegółowe, pośrednie lub przypadkowe wynikające lub związane z niniejszym oświadczeniem lub Serwisem. Obowiązujące przepisy mogą nie zezwalać na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności lub szkód przypadkowych i wynikowych, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie stosować się do Użytkownika. W takich przypadkach odpowiedzialność Serwisu jest ograniczona w maksymalnym dozwolonym przez stosowne przepisy zakresie.

Inne

 • Niniejsze oświadczenie stanowi całość umowy dotyczącej Serwisu pomiędzy stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia.
 • W przypadku uznania za nieobowiązującą jakiejkolwiek części niniejszego Oświadczenia, pozostała część nadal obowiązuje.
 • Niemożność wyegzekwowania niniejszego Oświadczenia nie jest uznawana za rezygnację.
 • Jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa od niniejszego Oświadczenia muszą być dokonane na piśmie i podpisane przez nas.
 • Przekazywanie praw i obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia jest zabronione innym osobom bez naszej zgody.
 • Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Oświadczenia mogą zostać przez nas swobodnie przypisane w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży aplikacji, albo innej czynności prawnej lub innego typu.
 • Żadne postanowienia niniejszego Oświadczenia nie zapobiegają stosowaniu się przez nas do przepisów prawa.
 • Niniejsze Oświadczenie nie daje żadnych praw do korzyści stronom trzecim.
 • Serwis zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały bezpośrednio przyznane Użytkownikom.
 • Podczas korzystania z Serwisu oraz uzyskiwania do niego dostępu, każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów prawnych.

Zakończenie

W przypadku naruszenia przez Użytkownika litery lub ducha niniejszego Oświadczenia, albo spowodowania ryzyka poniesienia przez nas odpowiedzialności prawnej w inny sposób, zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udostępniania Użytkownikowi całości lub części Serwisu. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony pocztą e-mail przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta. Zastrzegamy sobie również prawo do usunięcia konta lub wyłączenia aplikacji w dowolnej chwili. Wszystkie tego typu przypadki powodują wygaśnięcie postanowień niniejszego Oświadczenia.

Dołącz do xora.pl

W kilka sekund możesz dołączyć do grona użytkowników.